oficiální web obce

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HRÁDEK KATUSICE
Provádí činnost na základě postoupení výkonů práva myslivosti od Honebního společenstva Katusice, které sdružuje honební pozemky ještě od obcí Sudoměř, Valovice a Spikaly. Celková pronajatá plocha je 1476 ha zemědělské půdy a 209 ha lesní půdy. Činnost je řízena jednak prostřednictvím Stanov společenstva, Vnitřním řádem MS Hrádek Katusice, včetně Práva členů MS. Rozhodující je pro každý rok plán práce a Usnesení VČS.

Na honitbu je stanovena tato bonitace zazvěření:
zvěř srnčí – třída III., kmenový stav 70 ks – přírůstek 1,2
zvěř zaječí – třída IV., kmenový stav 110 ks – přírůstek 0,5
zvěř bažantí – třída IV., kmenový stav 100 ks – přírůstek 0,5
Mimo to se vyskytuje v honitbě divoký králík, divoká kachna, koroptev, divoké prase
a škodná zvěř.

Činnost MS řídí výbor, který pracuje v tomto složení:
předseda MS – Josef Šín
hospodář MS – Jíra Ladislav ml.
místopředseda a jednatel – Kuntoš Václav
finanční hospodář – Rachač Antonín a členové výboru – ing. Eliáš; MVDr Dvořák; Šín Josef
Mimo to pracuje RK ve složení Jíra Jan; Jíra Joseef; Vidner Štěpán
Celkem má sdružení 26 členů a 2 čekatele členství. Starší členové, pokud nemohou pracovat a vykonávat právo myslivosti, jsou vedeni jako čestní členové.

Rozhodující činnost MS Katusice:

 • polodivoký chov bažantů – vyhlášení bažantnice – prodej dvou až tří honů hostům
 • vlastní myslivecké vyžití
 • zazvěřování honitby nákupem divokých zajíců, koroptví a vhodným vypuštěním dospělých bažantů
 • obdělání mysliveckých políček s pěstováním topinambur, kukuřice, vojtěšky, obilovin, slunečnice, prosa, a kr. kapusty
 • zřízení trvalých napajedel pro zvěř – podmínka pro povolení bažantnice ve třech lokalitách v honitbě
 • zlepšování živ. prostředí výsatbou remízků, vyčištění kališť u Lín a Spikal a výsadba ostatní zeleně
 • myslivecké zařízení, jejich obnova a udržování (zásypy, krmelce, posedy, kazatelny, jesle na seno a další)
 • krmení zvěře včetně používání léků na zlepšení zdravotního stavu divoké populace zvěře
 • sportovní činnost – střelba na asfaltové holuby – provozování střelnice v Sudoměři

Aby tato činnost mohla být zajištěna, bylo odpracováno jednotlivými členy v roce 2005 2707 hodin. To je na člena 105 h.

Výsledky a úspěchy MS Katusice:

 • myslivecké sdružení hospodaří každoročně se ziskem a může si dovolit financovat potřebné akce k provozu MS
 • v polodivokém chovu odchováváme v průměru 1500 ks českého bažanta bezobojkového a vypouštíme 1300ks bažantů. Rozdíl je prodej okolním MS. V roce 2005 bylo uloveno 1030 bažantů
 • v roce 1974 byl uloven v naší honitbě srnec, jehož bodová hodnota činila 174 bodů – tj. zlatá medaile. V současné době střílíme 25 ks srnců, 25 srn a 21 srnčat. Odstřel je prováděn dle chovatelských zásad
 • v průměru je ročně uloveno 20 – 25 divokých prasat, většinou selat a lončáků
 • úspěchy zaznamenáváme i v loveckém střelectví. Helena Bajtlová (Jírová) získala 1. místo v loveckém parkuru v ČR v kategorii žen. Umisťovala se dobře v závodech na loveckém kole. Další náš člen Jaroslav Janovský byl vícemistr světa v seniorech a umisťuje se na předních místech ve světovém poháru. V minulosti získával v rámci republiky ve střelbě na baterii předních umistění další náš člen Václav Kuntoš

Každý rok poslední sobotu v červnu pořádáme na střelnici v Sudoměři střelecké závody na asfaltové holuby a v letošním roce (2006) je to již 25 jubilejní ročník. Závod zásluhou sponzorů je dotován hodnotnými cenami, takže při průměrné účasti 70 závodníků dostává každý cenu dle umístění.