oficiální web obce

Obecní úřad informuje

DŮLEŽITÁ INFORMACE  (Upřesnění – viz orámovaná část)     

Dne 27. července 2023 (běžný svozový den komunálního odpadu) proběhne

výměna známek na svozové nádobě (popelnici) u nemovitostí s trvale přihlášenou osobou (osobami).

Popelnice, které zůstanou nepolepené bude nutné individuálně dořešit s ohledem na využívání nemovitosti.

!!! Od srpna budou vyváženy pouze popelnice s novou známkou a řádně uhrazené !!!

Svoz je zajišťován a hrazen Obcí Holín. Pokud není zřejmé a mohlo by dojít k pochybnosti, ke které nemovitosti popelnice patří, výrazně ji označte číslem popisným. (např. vloženým papírkem do víka s uvedením čísla nemovitosti apod.) Ideálně označte popelnici popisným číslem Vaší nemovitosti. Platby za obecní systém odpadového hospodářství se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021. https://holin.cz/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky/

Pozn.: Převzetí komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti podnikajících fyzických osob (např. ubytovací služby) musí být podnikatelem zajištěno přímo  s TS Jičín, popř. jiným subjektem  (smlouvou)   samostatně.  TS Jičín Pí Langrafová tel.: 493 0544 758, landgrafova@tsjc.cz

V případě nesrovnalostí a dotazů nás kontaktujte (493 532 788 nebo 493 524 985)

Obecní úřad Holín

 

Informujeme Vás o vydaném

ROZHODNUTÍ
hejtmana Královéhradeckého kraje
č. 2/2023 ze dne 20. 07. 2023

UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK pro celé území Královéhradeckého kraje
které bylo vyhlášeno rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2023  a mj. zakazovalo rozdělávání ohňů.

Plné znění Rozhodnutí je na úřední desce Obce Holín.

Výměna známek na popelnice u nemovitostí s trvale přihlášenou osobou (osobami). Popelnice o obsahu kovová 110 l a plastová 120 l . 

!!! Od srpna budou vyváženy pouze popelnice s novou známkou a řádně uhrazené !!!

 

Výměna proběhne ve čtvrtek, dne 27. července 2023 (běžný svozový den komunálního odpadu)
Svoz je zajišťován a hrazen Obcí Holín. Pokud není zřejmé a mohlo by dojít k pochybnosti, ke které nemovitosti popelnice patří, výrazně ji označte číslem popisným. (např. vloženým papírem do víka s uvedením čísla nemovitosti apod.)

Platby za odpad se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021; https://holin.cz/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky/

Pozn.: Nemovitosti na území obce, ve které není hlášena žádná fyzická osoba si svoz (smlouvu) s TS Jičín sjednávají samostatně. Pí. Landgrafová tel.:493 544 758, landgrafova@tsjc.cz

V případě nesrovnalostí a dotazů nás kontaktujte (493 532 788 nebo 493 524 985)

Obecní úřad Holín

 

Rozhodnutím hejtmana KHK č. 1/2023 (plné znění zveřejněno na úřední desce obce) se mj.:

zakazuje se:
1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích
do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí

3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné
přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich
hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká
motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích,
a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).

Zřícenina skalního hradu Pařez – oprava jižní obvodové stěny

na pozemcích parc. č. 453/4 v katastrálním území Pařezská Lhota.

Předmětem povolení stavby je statické zajištění jižní obvodové hradby zříceniny hradu Pařez, okr. Jičín, který se nachází na pozemku parc. č. 453/4 v k.ú. Pařezská Lhota. Statické zajištění bude provedeno na obvodové hradbě v jižním průčelí hradu, která je vystavěna na zděném vynášecím oblouku mezi hlavními skalními bloky, na nichž je hrad postaven. Vlivem povětrnosti a kořenového systému vzrostlého buku na koruně skalního bloku v bezprostřední blízkosti hradby došlo k narušení vynášecí klenby a ke zřícení části hradby. Na destrukci měl vliv i stav povrchu skalního bloku, který podléhá korozi a chybějící část líce hradby za patkou vynášecího oblouku na západní straně. Navržené zajištění bude řešit tyto výše uvedené problémy.